1. Jean Dupont
  2. Edouard Durand
  3. Céline Roux
  4. Tobias GBS
  5. Tim Boussardon
  6. Anthony Hardonniere